Clint Shock, MES Director; Norm Poole, Joe Saito, Midori Komoto, Bob Komoto, Janet Komoto.