Richard Thompson, Horizon/Prairie Spring #4, 2011, oil on canvas, 38” x 73.5”